Experimentálny dom

V priebehu zimy 2013 sme dostali možnosť realizovať obalovú konštrukciu z ubíjanej zeminy v rámci stavby experimentálneho domu na Technickej univerzite  Košiciach. 
Úlohou tejto realizácie bola výstavba malého plne funkčného experimentálneho domu, ktorý agreguje dostupné technológie pre vykurovanie, ventiláciu a riadenie vnútorných a vonkajších klimatických podmienok prostredníctvom "SMART" technológií. 
Domček je postavený čiastočne z tehly a čiastočne monolitickou stavbou z ubíjanej zeminy. Opäť bola použitá zmes hlín (RamEco), ktorá po zhutnení certifikovanými postupmi a vyzretí materiálu zaručí pevnosť v tlaku 5,8MPa. Výška realizovaných hlinených stien po veniec je 2,9m a hrúbka stien je prispôsobená tehle (25cm). Nosná obvodová konštrukcia je postavená na železobetónových základoch, pod ktorými sa nachádza akumulačná nádrž na vodu, ktorá slúži tepelnému čerpadlu na vykurovanie objektu. 
Tepelná izolácia a zvyšná realizácia bola uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou spoločnosťou Chemkostav.